Regulamin Serwisu e-Bistyp | Internetowa Baza Cenowa Robót i Materiałów Budowlanych - do wykorzystania w kosztorysie. Bazy Cenowe. Baza Cen Ceny materiałów budowlanych, wypożyczalnie sprzętu budowlanego - kosztorysowanie. Materiały budowlane - ceny. Materiały budowlane - cenniki. Kosztorys - kosztorysy. Ceny w budownictwie - baza cen e-bistyp - Cenniki budowlane on-line. Bazy cen - Kosztorys. free oglądanie.Baza Cen Budowlanych.Kosztorys, Kosztorysy. Projekty domów Baza cenowa Bazy cenowe

Bistyp Consulting
ilość rekordów w bazie: 7 064 064   
ostatnia aktualizacja 01.05.2021   

WERSJA DEMO!  Możesz przeglądać dane w bazie (asortyment robót). Aby zobaczyć ceny materiałów i robót zakup abonament.

» Regulamin Serwisu e-Bistyp

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ BAZY CEN E-BISTYP DOSTĘPNEJ W PORTALU E-BISTYP.PL

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki dostępu do wybranych usług świadczonych na stronach portalu internetowego dostępnego pod adresem URL: www.e-bistyp.pl (zwanym dalej portalem e-bistyp.pl).

2. Właścicielem i administratorem portalu e-bistyp jest spółka Bistyp ? Consulting Sp. z o. o. ul. Nowowiejska 4/4, 00-649 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000122564, posiadająca kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP: 526-021-30-66, REGON: 011556186, zwana dalej ?Bistyp?.

3. Użytkownikiem portalu jest osoba, która dokonała rejestracji w portalu e-bistyp.pl przy pomocy formularza rejestracyjnego na stronie portalu internetowego e-bistyp.pl.

4. Rejestracja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.

6. Regulamin określa zasady dostępu do cenników znajdujących się w portalu e-bistyp.pl.

7. Dostęp do cenników jest jednostanowiskowy, płatny i ograniczony w czasie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Uzyskanie dostępu do aktualnych wersji cenników jak i do wydań archiwalnych cenników jest możliwe pod warunkiem dokonania zapłaty na rzecz Bistyp wynagrodzenia płatnego w formie abonamentu w wysokości określonej na stronie www.e-Bistyp.pl

9. Podane w pkt. 8 Ceny abonamentowe są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

10. Po przeprowadzeniu rejestracji Użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do wszystkich cenników oraz możliwości ich przeglądania i przeszukiwania. Ceny w cennikach pozostaną wyzerowane do momentu aktywacji po uiszczeniu opłaty za wybrany podczas rejestracji lub odnowienia aktywacji konta abonament, oraz odnotowaniu tej wpłaty przez Bistyp na rachunku bankowym Bistyp.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ceny prezentowane w wersji edukacyjnej są cenami orientacyjnymi, a nie rzeczywistymi.

12. Aktywacja wykupionego dostępu do cennika następuje w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili odnotowania przez Bistyp wpłaty Użytkownika na rachunek bankowy Bistyp prowadzony przez PKO BP S.A. XV O/Warszawa 16 1020 1156 0000 7102 0051 3879. Po otrzymaniu wpłaty, Bistyp prześle na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika informację o aktywacji Konta.

13. W przypadku wyboru wersji edukacyjnej abonamentu aktywacja może nastąpić pod warunkiem otrzymania przez Bistyp wypełnionego zaświadczenia (do pobrania na zakończenie procedury rejestracji) dokumentującego status edukacyjny Użytkownika.

14. Wszelkie elementy portalu e-bistyp.pl, włączając układ graficzny oraz zawartość merytoryczna podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r Nr 80 poz. 904) oraz na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001r o ochronie baz danych (Dz. U. 2001r Nr 128 poz. 1402).

15. Rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie osobom trzecim treści zawartych w Portalu, a także nazwy użytkownika i hasła bez zgody Bistyp jest zabronione.

16. Bistyp nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie portalu wynikające z oprogramowania lub sprzętu wykorzystywanego przez Użytkownika.

17. Bistyp nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy Portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Bistyp.

18. Bistyp zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania systemu w celu modyfikacji lub serwisowania bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.

19. Rejestrując się w portalu e-Bistyp.pl Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Bistyp. Jednocześnie Bistyp, jako administrator bazy danych, zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Dane kontaktowe użytkowników portalu e-bistyp.pl służą wyłącznie do nawiązania ewentualnego kontaktu z użytkownikiem w celu prawidłowej realizacji umowy o korzystanie z bazy cen.

20. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że z zawartości bazy edukacyjnej korzystać mogą osoby niepełnoletnie.

21. Bistyp nie odpowiada za brak dostępu do portalu e-bistyp.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.

22. Jakiekolwiek próby włamania do do portalu e-bistyp.pl skutkować będą zablokowaniem dostępu do portalu oraz konsekwencjami prawnymi.

23. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Bistyp podany w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

24. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Bistyp w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia. Bistyp poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.

25. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Bistyp zawartej na odległość w terminie 10 dni, z wyjątkiem:
i. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,
ii. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
iii. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
iv. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
v. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, vi. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

26. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Bistyp informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

27. Informujemy, że:
1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Bistyp-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 4/4, 00-649 Warszawa w celu prawidłowej realizacji umowy o korzystanie z bazy cen
2) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych jest dobrowolne.

28. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w portalu e-bistyp.pl.

29. Bistyp zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w portalu e-bistyp.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

30. Użytkownicy, którzy wykupili dostęp do aktualnej bazy cen przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu i nieodpłatnie korzystają z dostępu do archiwalnych wydań cennika, są uprawnieni do nieodpłatnego korzystania z archiwalnych wydań cenników do upływu okresu obowiązywania abonamentu.

31. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2008 roku.


Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ',' or ';' in /www/e-bistyp_www/www/www.e-bistyp.pl/includes/common.inc(1462) : eval()'d code on line 16

Do góry